มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คลินิก ฟื้นฟูอำเภอ ทุ่งใหญ่

วันที่ 11 พ.ย. 62 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และตัวแทนชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมจัดกิจกรรมการฟื้นฟู ฯ ให้กับเด็กพิการ หน่วยบริการอำเภอทุ่งใหญ่ จำนวน 15 ครอบครัว โดยใช้ศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) การนวดไทย ดนตรีบำบัด กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทย (ทำกระทง) เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ และการฝึกให้เด็กได้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้


ย้อนกลับ