มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ครม.ไฟเขียวแก้กฎอำนวยความสะดวก ผู้พิการ-ผู้สูงอายุเสมอภาค

ครม.เห็นชอบแก้กฎกระทรวงมท.กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ-ผู้สูงอายุในอาคารสถานที่-ปั๊มน้ำมัน ตามนโยบายรัฐดูแลปชช.เสมอภาค

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 ให้ครอบคลุมประเภทและขนาดของอาคารที่ปัจจุบัน รวมถึงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา โดยขณะนี้มีจำนวนผู้สูงอายุในไทยประมาณ 12 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มเป็น 20.42 ล้านคน ในปี 2583

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีสาระสำคัญที่กำหนดให้อาคารที่ให้บริการสาธารณะ อาทิ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคารประกอบของสนามกีฬา สถานพยาบาล สถานที่ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ที่จอดรถยนต์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุซึ่งต้องอยู่ใกล้ทางเข้า-ออกอาคารมากที่สุด มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกันและมีสัญลักษณ์รูปคนพิการนั่งวีลแชร์อยู่บนพื้นของที่จอดรถ

อีกทั้งกำหนดให้มีทางลาด โดย 1.มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร (ซม.) กรณีทางลาดแบบสวนกันได้ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 2)มีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวแต่ละช่วงไม่เกิน 9 เมตร ถ้าทางลาดยาวเกิน 9 เมตร ต้องให้มีชานพักขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วง 3)ทางลาดที่ไม่มีผนังกั้น ให้ยกขอบสูงไม่น้อยกว่า 15 ซม. และทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 1.8 เมตร ต้องมีราวจับทั้ง 2 ด้าน สำหรับทางลาดที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับห่างกันไม่เกิน 1.5 เมตร โดยทำจากวัสดุผิวเรียบ ลักษณะกลม มีความมั่นคงแข็งแรงและไม่เป็นอันตรายต่อการจับ

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ส่วนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องจัดให้มีห้องสุขาสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา อย่างน้อย 1 ห้อง มีโถชนิดนั่งราบที่สูงจากพื้นไม่เกิน 40 ซม. มีที่ปล่อยน้ำเป็นคันโยกหรือปุ่มกดขนาดใหญ่ที่สะดวกต่อการใช้งาน ขณะที่โรงมหรสพหรือหอประชุมต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับวีลแชร์ อย่างน้อย 2 ที่นั่ง ต่อจำนวนไม่เกิน 100 ที่นั่ง และเพิ่มขึ้น 1 ที่นั่ง ต่อจำนวนทุก 50 ที่นั่ง โดยต้องเป็นพื้นราบอยู่ในตำแหน่งที่เข้าออกได้สะดวก

สำหรับโรงแรมต้องจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกชั้น ชั้นละไม่น้อยกว่า 1 ห้อง สำหรับโรงแรมที่เป็นอาคารชั้นเดียวต้องจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อจำนวนห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง และเพิ่ม 1 ห้อง ต่อจำนวนห้องพักทุก 10 ห้อง โดยต้องอยู่ใกล้บันไดหรือทางหนีไฟหรือลิฟต์ดับเพลิง และต้องมีสัญญาณเตือนภัยที่เป็นเสียง แสง และระบบสั่น

ขณะที่อาคารชุด หอพัก และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่ส่วนกลางตลอดจนพื้นที่บริการสาธารณะ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร นอกจากนี้ ศาสนสถานหรือฌาปนสถานต้องมีทางลาดหรือลิฟต์หรืออุปกรณ์ขึ้นลงทางลาดที่ทุกคนสามารถเข้าใช้ได้สะดวก

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคาร สถานที่ และบริการต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021159

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/politics/777846


ย้อนกลับ