มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“ครม.” เห็นชอบ ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมอาเซียน ประกาศความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมฯ ดูแลกลุ่มเปราะบางช่วงโควิด-19

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน (Joint Statement of the ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development on Mitigating Impacts of COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN) ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ซึ่งจะมีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ในวันพุธที่ 10 มิ.ย. 2563 มีสาระสำคัญคือ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ในการตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตความเป็นของเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สุงอายุ ผู้ยากไร้ กลุ่มคนชายขอบในสังคม รวมถึงความจำเป็นในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนเหล่านี้อย่างเร่งด่วน

น.ส.รัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยให้คำมั่นว่าจะดำเนินการและผลักดันในประเด็นต่อไปนี้ 1.สร้างหลักประกันการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมในเวลาที่เหมาะสม ด้วยการจัดสรรงบประมาณภาครัฐที่เพียงพอสำหรับการช่วยเหลือสังคม 2.ปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรี 3.สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้นักสังคมสงเคราะห์ 4.เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับชาติและความร่วมมือระหว่างสาขาในระดับอาเซียน 5.มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังการสิ้นสุดของการแพร่ระบาดแบบบูรณาการและครอบคลุม 6.ยึดมั่นที่จะพัฒนาแผนงานและมาตรการต่อเนื่องที่ผนวกรวมประเด็นคนพิการ คำนึงถึงมิติชายหญิง ตระหนักถึงมิติด้านอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของเด็ก

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021184&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/161454


ย้อนกลับ