มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คนแก่-เด็ก-คนพิการเฮ!

p1คนแก่-เด็ก-คนพิการเฮ! ครม.ไฟเขียวลดหย่อน-ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง-ใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ออกตามความในมาตรา 18 (13) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพ.ศ.2543จำนวน3ฉบับดังนี้

1.ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน พ.ศ….. สาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 14 บาท สูงสุด42บาท

โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน ลงกึ่งหนึ่ง ได้แก่ บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เด็ก (อายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์) ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน ให้บุคคลดังต่อไปนี้ 1.เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร 2.คนพิการโดยคนพิการดังกล่าวต้องแสดงบัตรบัตรประจำตัวคนพิการที่ทางราชการออกให้ก่อนใช้บริการ

2.ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราค่าบริการจอดรถยนต์และวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ พ.ศ. … สาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ซึ่งมีอาคารจอดแล้วจน จำนวน 4 แห่ง โดยกำหนดอัตราค่าบริการ สำหรับผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า ในอัตราค่าบริการ 10 บาทต่อ 2 ชั่วโมง และสำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าชั่วโมงละ 20 บาท ส่วนอัตราบริการค่าจอดรถรายเดือนเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน

3.ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. … สาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่ 70 บาท และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วม

โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับลดหย่อนค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ลงกึ่งหนึ่ง ได้แก่ 1.บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกิน120เซนติเมตร

ยกเว้นค่าโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ให้บุคคลดังต่อไปนี้ 1.เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร 2.คนพิการ โดยคนพิการดังกล่าวต้องแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่ทางราชการออกให้ก่อนใช้บริการ

ขอบคุณ… https://prachachat.net/news_detail.php?newsid=1467113049


ย้อนกลับ