มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คนพิการ ต้องรู้! รีบขึ้นทะเบียน ใช้สิทธิมาตรา 35 ถึง 31 ธ.ค.นี้ หากไม่เข้ามาตรา 33

คนพิการ ใช้สิทธิมาตรา 35 กระทรวงแรงงาน แนะรีบขึ้นทะเบียนถึง 31 ธันวาคมนี้ หากไม่พร้อมเข้ามาตรา 33 เผยปีงบ 2563 สร้างงานกว่าพันคน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า สำหรับ คนพิการ ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ ตามมาตรา 33 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เนื่องจากไม่พร้อมทำงาน ในสถานประกอบการ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียน ผู้พิการ ใช้สิทธิมาตรา 35 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563 นี้

ทั้งนี้ การขอขึ้นทะเบียนใช้สิทธิตามมาตรา 35 เพื่อรับสัมปทานพื้นที่ทำกิน พื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ รับงานจ้างเหมาบริการ ฝึกงาน เข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกอบอาชีพ และรับความช่วยเหลืออื่นใด โดยมีกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานรับเรื่อง การขอใช้สิทธิของ คนพิการ และรับเรื่องยื่นให้สิทธิตามมาตรา 35 จากนายจ้าง สถานประกอบการ

อย่างไรก็ตาม มีหลักเกณฑ์ว่า การจัดทำสัญญาขอใช้สิทธิ ของทั้งสองฝ่าย ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ มีมูลค่าของสัญญาไม่น้อยว่า 112,420 บาทต่อปี และรายชื่อ คนพิการ ที่ขอใช้สิทธิ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา มีคนพิการ หรือผู้ดูแล คนพิการ มาใช้บริการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 จำนวน 14,400 ราย ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 จำนวน 14,390 ราย คิดเป็นสัดส่วนถึง 99.9%

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ สามารถบรรจุงานให้คนพิการ ตามมาตรา 33 ทั้งสิ้น 1,806 ราย ก่อให้เกิดรายได้ต่อปี 18 ล้าน

สำหรับรัฐบาล ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส กำหนดให้มีมาตรการดูแลคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง คนพิการ อย่างเหมาะสม

ขณะที่กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยกรมการจัดหางาน มีภารกิจส่งเสริมการมีงานทำให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงการส่งเสริมการมีงานทำ ให้ คนพิการ ที่ประสงค์จะทำงาน เพื่อสร้างโอกาสแก่คนพิการ มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา สามารถบรรจุงานคนพิการทำงานในสถานประกอบการ รวม 1,806 คน จากผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนหางาน 2,161 คน สร้างรายได้ต่อปีกว่า 18 ล้านบาท โดยจำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้

ระดับประถมศึกษา (พนักงานรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสวน) จำนวน 615 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษา (เจ้าหน้าที่คลังสินค้า พนักงานบริการ) จำนวน 809 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาท

ระดับปวช. (พ่อครัว พนักงานต้อนรับ) จำนวน 82 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,500 บาท

ระดับปวส./อนุปริญญา (เสมียน พนักงานบริการ) จำนวน 148 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,500 บาท

ปริญญาตรี (ผู้จัดการเฉพาะด้าน เจ้าหน้าที่สำนักงาน ช่างเทคนิค) จำนวน 152 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 16,500 บาท

สำหรับ คนพิการ ที่ต้องการหางาน และสถานประกอบการ ที่มีความประสงค์จะจ้าง คนพิการ เข้าทำงาน สามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021903&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thebangkokinsight.com/486244/


ย้อนกลับ