มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คนพิการเฮ ระเบียบใหม่รับเงินได้ทันที

r1-1

พม. ผลักดันแก้ไขระเบียบ เพื่อให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการทันที ไม่ต้องรอลงทะเบียนปีถัดไป
ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น.

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้น พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ขับเคลื่อนระดับนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั่วประเทศ โดยให้คนพิการได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มขึ้นจากเดิมรายละ 500 บาทต่อเดือน เป็นรายละ 800 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนต.ค.2557เป็นต้นมา

รมว.พม. กล่าวว่า สำหรับแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครม. ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ โดยขอให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) แก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว สามารถมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการทันที โดยไม่ต้องรอลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการในปีถัดไป พร้อมทั้งประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และภารกิจเพื่อให้คนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการทันที ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งมี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2559ที่ผ่านมา โดยมีผลให้คนพิการรายใหม่ที่ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา และมีสิทธิรับเงิน เบี้ยความพิการในเดือนถัดไป สำหรับคนพิการ ที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการและได้มีการย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรุงเทพมหานคร ให้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนมีภูมิลำเนา และให้รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต้องได้รับการยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยความพิการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

“การแก้ไขระเบียบดังกล่าว ส่งผลให้คนพิการที่ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ จะได้รับเบี้ยความพิการทันที โดยคนพิการที่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อเดือน พ.ย.2558จำนวนกว่า 2 แสนคน จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการทันทีในปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คนพิการทั่วประเทศได้รับเบี้ยความพิการอย่างทั่วถึง และเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพให้มีความมั่นคงและคุณภาพที่ดีขึ้น” รมว.พม. กล่าว…อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/regional/400591


ย้อนกลับ