มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คณะดูงานจาก ประเทศมัลดีฟส์

คณะดูงานจาก ประเทศมัลดีฟส์ ซึ่งมีบุคลากรจากภาครัฐ คุณครูจากการศึกษาพิเศษและเรียนร่วม และผู้ปกครองเด็กพิการ) ได้เข้ามาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการฟื้นฟูเด็กพิการโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน (Family Based Rehabilitation) และศาสตร์องค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 65  จัดโดย APCD และ มศว. ภายใต้โครงการของ TICA


ย้อนกลับ