มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คค.ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ,เด็ก,ผู้สูงอายุ เฟส 4

กระทรวงคมนาคม จัดการถ่ายทอดความรู้ โครงการศึกษา สำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการเดินทางทางถนนเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4

(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 18.00น.) นายวัลลภ งามสอน รักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก เป็นประธานพิธีเปิดการจัดการถ่ายทอดความรู้ มาตรฐาน โครงการศึกษา สำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการเดินทางทางถนนเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกกลุ่มที่สอดคล้องกับหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design : UD) และเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรนำไปสู่การอบรมในขั้นที่สูงขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน

โดยมี นางสาวขนิษฐา พัวพันธ์พงษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงาน ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจประเมินและจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ณ โรงแรม สีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

และลงพื้นที่ตรวจประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกกลุ่ม ตลอดจนคนพิการ หรือผู้ที่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตและการเดินทาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น เด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการขนส่งสาธารณะ ตามนโยบายของรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ สามารถเดินทางออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่างๆ ได้โดยสะดวก ปลอดภัย มั่นใจ และมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน

โดยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ

ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ รวมทั้งบริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนมาตรการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ พร้อมผลักดันโครงการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดำเนินโครงการศึกษา สำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ทั้งระบบการขนส่งทางน้ำ ทางบก ทางราง และทางอากาศ ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือ Universal Design ให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021486&currentpage=1

ขอบคุณ… https://mgronline.com/news1/detail/9630000084383


ย้อนกลับ