มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ขอเชิญ ร่วมประกวดเรียงความในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2561


คณะกรรมการฝ่ายประกวดเรียงความ ในคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 จึงได้จัดประกวดเรียงความในหัวข้อ เนื่องในโอกาสการจัดงานคนพิการครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา เพื่อให้คนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แสดงความรู้ ความสามารถในการเขียนเรียงความ

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้

1.กำหนดให้เขียนเป็นเรียงความ เรื่อง “สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา” ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ไม่เว้นบรรทัดหรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้อักษร TH-Sarabun Psk ขนาด 16-18 พอยท์

2.รางวัลมีดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 6,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 4,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2,000.- บาท

3.ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ทุกประเภท จะได้เข้ารับเกียรติบัตร จากประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการ ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall5)

4.ผู้มีสิทธิ์ส่งเรียงความเข้าประกวด แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1) ประเภทคนพิการ

2) ประเภทนักเรียน

3) ประเภทนิสิต นักศึกษา

4) ประเภทประชาชนทั่วไป

โดยต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ(รางวัลที่1) จากการประกวดเรียงความเนื่องในงานวันคนพิการ ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 ปี ในทุกประเภท

5.หลักเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่

1) เนื้อหา 60 คะแนน

2) การใช้ภาษาและการสะกดคำ 20 คะแนน

3) รูปแบบการเขียนเรียงความ 20 คะแนน

4) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนถูกต้องตาม ชื่อเรื่อง และมีเนื้อหาตรงกับหลักเกณฑ์ กติกาที่กำหนดไว้

5) ต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นเอง โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด กรณีที่พบว่าได้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นส่งประกวด คณะกรรมการจะตัดสิทธิออกจากการประกวดทันที

6) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6.การส่งผลงานเข้าประกวด

1) ผู้ส่งงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้ แจ้งชื่อ –นามสกุลจริง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน หากเป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษาให้ระบุชั้นเรียน และสถาบันศึกษา ให้ชัดเจน (ประเภทคนพิการให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการมาด้วย)

2) ผู้ส่งผลงานโดยการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หากสะดวกขอให้แนบไฟล์เป็นแผ่น CD มาด้วย

3) ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือ ทางไปรษณีย์ ได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวร กรุงเทพฯ 10400 และ ทาง E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 (กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

4) ประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ https://www.ncswt.or.th/ ) และจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสิน พร้อมกำหนดการรับรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรง

5) ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทถือเป็นลิขสิทธิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมและนำออกเผยแพร่ต่อไป

6) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฉัตรสุดา สวัสดิ์นะที เลขานุการ ฝ่ายประกวดเรียงความ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-122-0248 หรือ นางวิไลรัตน์ จันทร์เจริญ และ นางสาวศิริวรรณ คำยาน สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯ โทรศัพท์และโทรสาร 0-2254-7550, 0-2354-7533-37 ต่อ 506,417 E-mail : [email protected]

รายละเอียด… ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียด

ขอบคุณ…สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ก.ย.62

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0076&postid=0020058#img-dcfa


ย้อนกลับ