มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอโครงการรับทุนสนับสนุนจาก”กองทุนภาคประชาสังคม”

กรอบการสนับสนุนทุนในการดาเนินงาน

การขับเคลื่อนงาน โครงการ หรือนโยบายด้านการพัฒนาสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

สนับสนุนโดย กองทุนภาคประชาสังคม ประจาปีงบประมาณ 2562 – 2563

1) ความเป็นมา

การขับเคลื่อนงานขององค์กรภาคประชาสังคมได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนในหลายลักษณะ เช่น การสนับสนุนทางวิชาการ การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร เงินบริจาค รวมไปถึงการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานในและต่างประเทศผ่านการเสนอโครงการพัฒนาต่าง ๆ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีช่องทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอย่างหลากหลาย แต่ก็พบว่ามีองค์กรภาคประชาสังคมจานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน หรือกิจกรรมการขับเคลื่อนงานในประเด็นเฉพาะซึ่งยากต่อการได้รับการสนับสนุน รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมรุ่นใหม่ที่ต้องการ การริเริ่มสร้างสรรค์ก็มักจะมีอุปสรรคต่อการเข้าถึงแหล่งทุน เป็นต้น

ด้วยเหตุดังกล่าว ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 องค์กรภาคประชาสังคมมากกว่า 50 องค์กร ได้ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนภาคประชาสังคม” ขึ้น โดยระดมเงินทุนตั้งต้นจากการบริจาคขององค์กรต่างๆ และคนทางานภาคประชาสังคมอีกจานวนหนึ่ง กองทุนภาคประชาสังคมเสมือนกองทุนสาธารณะที่องค์กรภาคประชาสังคมสามารถมาใช้ประโยชน์และเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อมุ่งหวังให้กองทุนนี้ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคมเพื่อไปขับเคลื่อนงานต่าง ๆ และกระตุ้นให้เกิดความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

ในการเริ่มต้นนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรก่อตั้ง อนุญาตให้กองทุนภาคประชาสังคมอยู่ภายใต้การดาเนินงานของมูลนิธิ เพื่อเอื้ออานวยสะดวกต่อการรับบริจาค เนื่องจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ตามมาตรา 46 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้บริจาคสามารถนาเงินไปลดหย่อนภาษีได้ ในการบริหารจัดการกองทุนภาคประชาสังคม ได้จัดทาระเบียบกองทุน และมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ได้แก่ ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารกองทุน และมีสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) เป็นสานักงานเลขานุการในการดาเนินการ

ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญชวนคณะบุคคล เครือข่าย หรือองค์กรภาคประชาสังคมที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม สามารถเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการดาเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 2

2) วัตถุประสงค์การสนับสนุนทุน

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน โครงการ หรือนโยบายด้านการพัฒนาสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อ สาธารณะ และส่งเสริมให้เกิดนักพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ที่สนใจหรือเริ่มต้นเข้ามาทางานด้านพัฒนาสังคม โดยไม่ จากัดเพศ วัย หรือประเด็นทางาน

3) จุดเน้นของโครงการที่สนับสนุน

3.1) เกิดผลลัพธ์เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม

3.2) สร้างการมีส่วนร่วม สนับสนุนให้เจ้าของปัญหาและชุมชนเป็นผู้ริเริ่ม ลงมือปฏิบัติการ และมีส่วน ร่วมตลอดกระบวนการดาเนินงาน

3.3) มีการเชื่อมประสานคน ทรัพยากรจากที่ต่าง ๆ เพื่อมาสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของเจ้าของปัญหา และชุมชน

3.4) มีการดาเนินงานเป็นรูปธรรม และใช้เวลาดาเนินงานระยะสั้ น

3.5) มีการสังเกต เก็บข้อมูล และวัดผลการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการว่าเกิดการ เปลี่ยนแปลง

3.6) สามารถใช้ผลลัพธ์ของงานเพื่อสื่อสารสาธารณะกับสังคมได้ ให้สังคมเห็นความสาคัญและสนับสนุน การดาเนินงานของกองทุนภาคประชาสังคมต่อไป

4) ประเด็นและวงเงินสนับสนุน

4.1) การส่งเสริมสวัสดิการกลุ่มคนด้อยโอกาสที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการจากรัฐ (ทุนพัฒนาอาชีพ พัฒนาเด็ก และพัฒนาการศึกษา)

สนับสนุนทุนละ 10,000 บาท จานวน 15 ทุน รวม 150,000 บาท

4.2) การเฝ้าระวัง ติดตาม และสื่อสารปัญหาคอรัปชั่ นในพื้ นที่

สนับสนุนโครงการละ 50,000 บาท จานวน 7 โครงการ รวม 350,000 บาท

4.3) การตรวจสอบและแก้ปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาทั้ งภาครัฐและเอกชน

สนับสนุนโครงการละ 50,000 บาท จานวน 2 โครงการ รวม 100,000 บาท

4.4) การพัฒนานวัตกรรมของเยาวชนคนหนุ่มสาวในการแก้ไขปัญหาสังคม

สนับสนุนโครงการละ 50,000 บาท จานวน 2 โครงการ รวม 100,000 บาท

5) ระยะเวลาดาเนินงาน

6 – 12 เดือน

6) แนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการ

ให้จัดทาข้อเสนอโครงการให้กระชับตรงประเด็น ความยาวไม่เกิน 5 หน้า ขนาด A4 ประกอบด้วย รายละเอียดต่าง ๆ ตามหัวข้อ ดังนี้ 3

1) สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้ นและความสาคัญที่ต้องดาเนินการ

2) วัตถุประสงค์ของโครงการ

3) กิจกรรมและระยะเวลาที่จะดาเนินงานตามวัตถุประสงค์

4) กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

5) รายละเอียดงบประมาณ

6) ผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างเป็นรูปธรรม (พร้อมแนวทางในการเผยแพร่ผลลัพธ์สู่สาธารณะ -ถ้ามี)

7) ผู้รับผิดชอบโครงการ (องค์กรและบุคคลที่รับผิดชอบโครงการ)

8) ข้อมูลประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)

7) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอโครงการ

7.1) เป็นองค์กรภาคประชาสังคม (คณะบุคคล เครือข่าย หรือองค์กร) ไม่ใช่ปัจเจกบุคคล

(“องค์กรภาคประชาสังคม” หมายถึง องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ ตาม ซึ่งจัดตั้ งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ด้านพัฒนาสังคมและไม่แสวงหากาไรมาแบ่งปันกัน แต่ไม่รวมถึงนิติ บุคคล องค์กรหรือคณะบุคคลที่จัดตั้ งหรือดาเนินการโดยพรรคการเมือง องค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ)

7.2) มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานด้านพัฒนาสังคม

7.3) มีทีมงาน และความพร้อมในการดาเนินงาน โดยสามารถจัดสรรเวลา จัดทีมงานในการบริหาร จัดการงานให้บรรลุตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนด

8) เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการ

8.1) หากมีโครงการประเภทเดียวกันเสนอรับทุนสนับสนุนเข้ามาหลายโครงการ คณะกรรมการกองทุนจะ พิจารณาเปรียบเทียบโดยยึดผลที่จะเกิดขึ้ นกับสาธารณะและกลุ่มเป้าหมายเป็นสาคัญ

8.2) คณะกรรมการกองทุนสามารถยุติโครงการได้ทันที หากพบว่าผู้รับผิดชอบโครงการไม่ใช่ผู้ดาเนินการ จริง และพบปัญหาธรรมาภิบาล

8.3) การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการกองทุนถือเป็นที่สิ้ นสุด

9) กรอบระยะเวลาการเสนอโครงการ

9.1) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้ งแต่วันนี้– 31 มีนาคม 2562

9.2) แจ้งผลการสนับสนุนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอโครงการ

10) สอบถามเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอโครงการ

ผู้ที่สนใจให้จัดส่งข้อเสนอโครงการตามหัวข้อที่ 6) ส่งมาที่

นางสาวกุญชรี พูลวิวัฒน์ชัยการ

ฝ่ายเลขานุการกองทุนภาคประชาสังคม สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.)

เลขที่ 169 หมู่บ้านมงคลนิเวศน์ ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มือถือ 081-2564529 อีเมล์ [email protected] ไลน์ไอดี 0812564529

ที่มา: https://www.tddf.or.th/#img-ijki


ย้อนกลับ