มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ของเล่นปู่ไพ (ของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการ

(#) เข้าเรียนมีใบประกาศด้วยนะ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ภายใต้ โครงการ : การจัดการความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการและคนพิการ เพื่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ของคนพิการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) X ร่วมมือกับ Child Impact นับเราด้วยคน ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร และ สสส.

ขอเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากร และบุคคลผู้สนใจทั่วไป
มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกับ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ครั้งที่ 2
(Ep.4) หัวข้อ “ของเล่นปู่ไพ (ของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการ)” วิทยากรโดย สุริยา สมสีลา เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ผ่าน FB live เพจมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เวลา 18.00-19.00 น.

#สสส #ดิจิทัลแพลตฟอร์ม #Childimpact #ประชาคมคนพิการกรุงเพมหานคร #การศึกษา #Healthtalk #มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ #การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ #การศึกษาพิเศษ


ย้อนกลับ