มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“ก.กีฬา” จับมือ “พม.” นำกีฬาพัฒนาคนทุกวัย

“ก.พัฒนาสังคมฯ” จับมือ “ก.ท่องเที่ยวและกีฬา” ลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ในด้านการออกกำลังกายและด้านกีฬาทั่วประเทศย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นสักขีพยานในลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยด้านการออกกำลังกายและด้านกีฬา ระหว่าง 2 กระทรวง โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา และนายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมพิธี ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าวว่า กระทรวงฯ มีภารกิจในการพัฒนาสังคม สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต ครอบครัวและชุมชน การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ทั้งที่อยู่ในครอบครัว ชุมชนและในสถาบัน ให้มีศักยภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา จะส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาแก่ผู้ใช้บริการในสถาบันของกระทรวงฯ อย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาให้แก่คนทุกช่วงวัยที่อยู่นอกสถาบันของกระทรวงฯ ให้เข้าร่วมกิจกรรม และอำนวยความสะดวก ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ในการจัดกิจกรรม รวมทั้งจะสนับสนุนพื้นที่หรือสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความเหมาะสม ให้แก่คนทุกช่วงวัยที่อยู่นอกสถาบันของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวว่า กระทรวงฯ มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ รวมทั้งการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติ ต่อยอดสู่ระดับอาชีพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ การลงนามในครั้งนี้กระทรวงฯ จะสนับสนุนวิทยากรด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา องค์ความรู้และสื่อด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้งจะสนับสนุนการฝึกอบรมด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสถาบัน และประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สำหรับด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการในสถาบันด้วยกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และอาชีพ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะสนับสนุนให้มีการฝึกซ้อมกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง บาสเกตบอล การแข่งขันจักรยาน BMX และกีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ให้แก่เด็กในสถาบัน รวมทั้งจัดรูปแบบและกระบวนการฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแก่เด็กในสถาบัน และจัดส่งเด็กในสถาบันที่มีศักยภาพเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ภูมิภาคประเทศ และนานาชาติ ตลอดจนจะผลักดัน สนับสนุนให้เด็กในสถาบันได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาด้านกีฬาและได้เข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาในสโมสรชั้นนำของประเทศไทย, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะสนับสนุนให้มีการฝึกซ้อมกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล เปตอง บอชชี่ เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ บอคเซีย แบดมินตัน และกีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ให้แก่ผู้ใช้บริการในสถาบัน และจัดรูปแบบ กระบวนการฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแก่ผู้ใช้บริการในสถาบัน และสนับสนุน จัดส่งผู้ใช้บริการในสถาบันที่มีศักยภาพเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/sports/738800


ย้อนกลับ