มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมแกะสลักผัก

กิจกรรมแกะสลักผักในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 8 กันยายน 2558


IMG_9743
IMG_9758 IMG_9764 IMG_9767


ย้อนกลับ