มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมหนังสือนิทาน

กิจกรรมหนังสือนิทาน ในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558

IMG_1930 IMG_1937 IMG_1943 IMG_1945 IMG_1947


ย้อนกลับ