มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมหนังสือนิทานฯ

กิจกรรมหนังสือนิทาน(สิ่งที่ชอบและไม้ชอบ) ในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558

IMG_1989 IMG_1990 IMG_1992 IMG_1994 IMG_1998 IMG_2004 IMG_2007


ย้อนกลับ