มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมสวนบำบัด นำเสนอเรื่อง ศิลปะฟักคูณ

กิจกรรมสวนบำบัด นำเสนอเรื่อง ศิลปะฟักคูณ เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรคที่เปิดกว้าง พัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมือตาให้มีความสัมพันธ์ขณะทำกิจกรรม  เป็นการฝึกสมาธิ ให้นิ่ง ลดพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ ที่หงุดหงิด และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรักผลงานด้านศิลปะเพื่อการผ่อนคลายและบำบัดจิตใจ


ย้อนกลับ