มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมสวนบำบัด นำเสนอเรื่อง ศิลปะการกลิ้งสีจากสีธรรมชาติ

กิจกรรมสวนบำบัด นำเสนอเรื่อง ศิลปะการกลิ้งสีจากสีธรรมชาติ เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรคที่เปิดกว้าง พัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมือตาให้มีความสัมพันธ์ขณะทำกิจกรรม  เป็นการฝึกสมาธิ ให้นิ่ง ลดพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ ที่หงุดหงิด เบื่อหน่าย สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรักผลงานด้านศิลปะเพื่อการผ่อนคลายและบำบัดจิตใจ ให้มีความมั่นคงทางด้านสภาวะอารมณ์ มีเหตุมีผลในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะตามวัย


ย้อนกลับ