มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมสวนบำบัด งานประดิษฐ์มงกุดดอกไม้

กิจกรรมสวนบำบัด งานประดิษฐ์มงกุดดอกไม้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านกระบวนการทำกิจกรรม แต่เน้นให้เด็กได้พัฒนาครบทุกด้านจากการทำกิจกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการให้เด็กรู้จักสังเกตและแสดงออกตามความถนัดเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก


ย้อนกลับ