มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมสวนบำบัด กิจกรรมเรื่อง งานประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง

กิจกรรมสวนบำบัด กิจกรรมเรื่อง งานประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ผ่านกระบวนการทำกิจกรรมซึ่งจะไม่เน้นผลงานที่สวยงามหรือเหมือนของจริง แต่เน้นให้เด็กได้พัฒนาครบทุกด้านจากการทำกิจกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการให้เด็กรู้จักสังเกตและแสดงออกตามความถนัด
2.เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก
3.เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือตาให้สัมพันธ์ขณะทำกิจกรรม
4.เพื่อฝึกให้เด็กได้ทำงานเป็นกลุ่ม ทำงานเป็นขั้นตอน และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน
5.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6.เพื่อพัฒนาความมั่นใจ กล้าแสดงออกและส่งเสริมการใช้ภาษาในการอธิบายเกี่ยวกับผลงานของตนเอง


ย้อนกลับ