มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมศิลปะจากใบไม้

กิจกรรมศิลปะจากใบไม้ในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 22 กันยายน 2558
IMG_0008 IMG_0013 IMG_0019 IMG_0023 IMG_0025 IMG_0038 IMG_0043


ย้อนกลับ