มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมบริการ การฟื้นฟูเด็กพิการ(จังหวัดนครศรีธรรมราช)

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563 ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ฯ ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการเด็กพิการประจำเดือนแก่สมาชิกจำนวน 14 ครอบครัว โดยเด็กได้รับบริการการฝึกเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) การเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ /การศึกษา เพลินเพลินสนุกสนานกับกิจกรรมดนตรีบำบัด รวมทั้งได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ช่วยวิทยากรการฟื้นฟูเด็กพิการโดยการฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) ให้แก่ผู้ปกครองแกนนำชมรม ฯ  จำนวน 3 ราย


ย้อนกลับ