มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูฯ ในรูปแบบออนไลน์ : 5 ส.ค. 64

วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านั่งและท่านั่ง”โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู)

 เวลา 14.00-15.00น. กิจกรรมสวนบำบัด   “กระดาษสาจากวัสดุเหลือใช้” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล(ผู้ช่วยครู)


ย้อนกลับ