มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการเด็กพิการ

ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการเด็กพิการ จำนวน 13 คน โดยใช้ศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) การฝึกกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและฝึกให้เด็กได้ทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง   
และขอขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรี ฯ ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวเด็กพิการ คุณบุญงาม  ไชยรักษ์ ที่ปรึกษาชมรม ฯ และกัลยาณมิตรที่ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน


ย้อนกลับ