มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมปลูกข้าว

กิจกรรมปลูกข้าวในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 14 กันยายน 2558


1 (3)
1 (4) 1 (5) 1 (6)


ย้อนกลับ