มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมประเมินศักยภาพเด็กพิการ

เมื่อวันอังคาร 30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มีกิจกรรมประเมินศักยภาพเด็กพิการ ที่มารับบริการของศูนย์บริการคนพิการฯ จำนวน 18 ครอบครัว โดย ผศ.ดร.พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด และ ผศ.ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเด็กได้รับการประเมินพัฒนาการและโปรแกรมการฟื้นฟูศักยภาพเฉพาะบุคคล และ ผู้ดูแลได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและโปรแกรมการฟื้นฟูศักยภาพของบุตรหลานของตนเอง
อย่างถูกต้อง


ย้อนกลับ