มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมบำบัด ประเภทกีฬา “บ็อคเชีย (Boccia)”

เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability :APCD) และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ได้มาออกแบบและจัดกิจกรรมบำบัด ประเภทกีฬา “บ็อคเชีย (Boccia)” เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความพิการของเด็กพิการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้กระตุ้นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ประสาทสัมผัส การปลดปล่อยอารมณ์ และที่สำคัญยังเป็นการออกกำลังกายที่ทุกครอบครัวสามารถนำมาปรับใช้ได้จริง


ย้อนกลับ