มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

เมื่อวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมทำกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เพื่อสร้างเสริมกำลังใจและเจตคติที่ดีต่อครอบครัวในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ เด็กพิการได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ และพัฒนาทักษะชีวิตในการเข้าสู่สังคมอย่างมีความสุข


ย้อนกลับ