มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมตกแต่งเติมฝันผักในสวน

กิจกรรมตกแต่งเติมฝันผักในสวน ในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 29 กันยายน 2558


IMG_0414
IMG_0418 IMG_0429 IMG_0433 IMG_0470 IMG_0472 IMG_0474


ย้อนกลับ