มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมงานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากแผงไข่

กิจกรรมสวนบำบัด นำเสนอกิจกรรมเรื่อง กิจกรรมงานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากแผงไข่เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ตามจินตนาที่เปิดกว้างสนับสนุนให้เด็กๆใช้ความคิดเป็นของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ  และมีทักษะความเป็นผู้นำ ผ่านกระบวนการทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างสัมพันธภาพ และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน

1.ด้านร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่

2.ด้านสติปัญญา การคิด มีเหตุ –มีผล

3.ด้านอารมณ์-จิตใจ  มีความมั่นคงด้านอารมณ์

4.ด้านสังคม  การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์

5.กิจวัตรประจำวัน สามารถช่วยเหลือตนเองได้


ย้อนกลับ