มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมการฟื้นฟูเด็กพิการโดยผู้ปกครอง (จ.นครศรีธรรมราช)

 

 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดทำโปรแกรมการฝึกรายบุคคลให้ผู้ปกครองฝึกลูกตนเองที่บ้าน ในพื้นที่ให้บริการ 6 พื้นที่ ได้แก่พื้นที่อำเภอชะอวด อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอนบพิตำ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอทุ่งใหญ่ และตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จำนวน 10 ครอบครัว ทำให้เด็กได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ศาสตร์การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) การนวดไทย กายภาพบำบัด และฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน


ย้อนกลับ