มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมการฟื้นฟูเด็กพิการโดยผู้ปกครองในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

กิจกรรมการฟื้นฟูเด็กพิการโดยผู้ปกครองในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโปรแกรมการฝึกรายบุคคลให้ผู้ปกครองฝึกลูกตนเองที่บ้าน โดยใช้ศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) การนวดไทย กายภาพบำบัด การฝึกทักษะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และกิจกรรมสวนบำบัด โดยมีการติดตามผลการฝึกและให้คำแนะนำเพิ่มเติมผ่านช่องทางไลน์ ซึ่งจะทำให้เด็กได้รับการฟื้นฟูพัฒนาการอย่างต่อเนื่องย้อนกลับ