มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมกลิ้งสีเมล็ดฟักข้าว

กิจกรรมกลิ้งสีเมล็ดฟักข้าวในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

DSC_0365 DSC_0370 DSC_0374 DSC_0375 DSC_0378 DSC_0382 DSC_0383 DSC_0386 DSC_0390 DSC_0391 DSC_0399


ย้อนกลับ