มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเด็กพิการ

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดให้มีการอบรม “การดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเด็กพิการ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ประเสริฐสุขดี และทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในการอบรมครั้งนี้ มีครอบครัวเด็กพิการ จำนวน 16 ครอบครัว (45 คน) เข้าร่วมอบรม โดยวิทยากรได้ยกตัวอย่าง การยกตัวเด็กพิการ การอุ้มตัวเด็กพิการที่ถูกต้อง และการฝึกปฏิบัติแก้ไขภาวะการปวดหลังของผู้ปกครองในการอุ้มเด็กพิการ บรรยากาศการอบรมเป็นกันเอง และสิ่งที่ได้รับจากการอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของทุกคน


ย้อนกลับ