มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การสัมมนาวิชาการสวนบำบัด ประจำปี 2565

การสัมมนาวิชาการสวนบำบัด ประจำปี 2565

ภายใต้ประเด็นหัวข้อเรื่อง “สวนบำบัดกับความมั่นคงทางอาหาร”สำหรับ การจัดสัมมนาวิชาการสวนบำบัด ประจำปี 2565 นี้ นั้น ครั้งนี้ นับว่าเป็น ครั้งที่ 2 จัดโดย สถาบันสวนบำบัดประเทศไทย โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้การสัมมนาวิชาการสวนบำบัดประจำปี นี้นั้น เป็น เวที พื้นที่วิชาการ หรือ ชุมชนวิชาการ ในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ความรู้  ขับเคลื่อนสังคมให้ ตระหนักรู้ถึงคุณค่า ตลอดจนขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ  ในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศด้านสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และคนพิการ

 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 3 ประการ ดังนี้

1.เพื่อนำเสนอสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารกับเด็กพิการและครอบครัว โดยเฉพาะภาวะหลังการระบาดของโควิด-19

2.เพื่อนำเสนอบทบาทของสวนบำบัดกับความมั่นคงทางอาหารสำหรับเด็กพิการและครอบครัว  และ

3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนวิชาการด้านสวนบำบัด และเครือข่ายสวนบำบัดในประเทศไทย

 

มีจำนวนผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น 127 คน

ประกอบด้วย

– เข้าร่วม ออนไซต์ ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ = 57 คน

– เข้าร่วม ออนไลน์ ในซูม = 34 คน

– เข้าร่วมรับชมไลฟ์สด เพจ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ = 36 คน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ