มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) จังหวัดพัทลุง

เมิ่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และตัวแทนจากชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้พื้นฐานการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) แก่กลุ่มเป้าหมายครอบครัวเด็กพิการ จำนวน 8 ครอบครัว ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการฝึกโดสะโฮเพื่อบำบัดเด็กพิการด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง หน่วยบริการอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงย้อนกลับ