มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การปรับพฤติกรรมวัยรุ่นสำหรับเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้จัดอบรม “การปรับพฤติกรรมวัยรุ่นสำหรับเด็กพิการ” โดยผู้เชี่ยวชาญจาก ศูนย์เด็กพิเศษและวัยรุ่น รพ.เด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์ คุณประภัสสร  ฉันทศิริเวทย์ คุณเอื้อทิพย์   คงกระพันธุ์  คุณปวีณา   เทียนธนานุรักษ์ ในการอบรมครั้งนี้ มีครอบครัวเด็กพิการ จำนวน 20 ครอบครัว เข้าร่วมการอบรม โดยวิทยากรได้ยกตัวอย่างพฤติกรรมของวัยรุ่น และการใช้คำพูดในการสื่อสารที่เป็นเชิงบวกและลบบรรยากาศในการอบรมเป็นกันเองและสิ่งที่ได้รับจากการอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริง เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.61


ย้อนกลับ