มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การประชุมคณะทำงาน ทีมบริหารจัดการดี ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะทำงาน ทีมบริหารจัดการดี ครั้งที่ 1/2565 การขับเคลื่อนงานด้านเด็กพิการและคนพิการ ตาม นโยบาย 5 ดี ภายใต้คณะทำงานของท่านที่ปรึกษาภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนางานด้านการคุ้มครองทางสังคม และงานเครือข่ายเด็กพิการและคนพิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565


ย้อนกลับ