มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การบินไทยมอบวุฒิบัตรแก่คนพิการที่สำเร็จการอบรมฝึกอาชีพ

นายโอม พลาณิชย์ (ขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบวุฒิบัตรให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านหลักสูตรการอบรมโครงการฝึกงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเพาะเห็ด และหลักสูตรฝึกงานฝึกอาชีพทางคอมพิวเตอร์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท การบินไทยฯ กับสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของบริษัท การบินไทยฯ อีกด้วย

ขอบคุณ: https://www.thaipr.net/general/908263


ย้อนกลับ