มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การดูแลเด็กที่มีภาวะหลังคด

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ผู้ปกครอง ในหัวข้อ “การดูแลเด็กที่มีภาวะหลังคด” วิทยากรโดย ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว, ผศ.ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน และ รศ.ดร.พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด คณะสหเวชศาสตร์ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ปกครองและสามารถจัดปรับท่าทางที่เหมาะสมให้กับลูกได้ จนสามารถนำกลับไปใช้ในการดูแลลูกได้อย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา


ย้อนกลับ