มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

‘กัลฟ์’ สนับสนุน ‘ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ’ ช่วยผู้พิการบนใบหน้า- กระโหลกศีรษะ

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกระโหลกศรีษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดคลินิกเคลื่อนที่ ในโครงการ “คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ” ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา” เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของปฏิบัติการทางการแพทย์เชิงรุก โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้า และกระโหลกศีรษะทั่วประเทศ ให้ได้เข้าถึงการตรวจรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่สร้างภาระงานที่มากเกินไปต่อโรงพยาบาลในท้องถิ่น นอกจากนี้จะต้องไม่เป็นการสร้างค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยและครอบครัวอีกด้วย

นำโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ ศัลยแพทย์ตกแต่ง, ประสาทศัลยแพทย์, กุมารแพทย์, ทันตแพทย์, นักจิตวิทยา, แพทย์ทางพันธุกรรม, จักษุแพทย์, โสต ศอ นาสิกแพทย์, นักแก้ไขการพูด, นักสังคมสงเคราะห์, พยาบาล พร้อมด้วยอาสาสมัครจาก บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่คัดกรอง ตรวจ รักษา ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่อย่างครบวงจร เพื่อประเมินผู้ป่วยให้ครบทุกระบบ เพิ่มโอกาสในการตรวจรักษา ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดทอนขั้นตอนการทำเอกสารส่งตัว ลดเวลานัดพบแพทย์เฉพาะด้านในแต่ละครั้ง แก้ไขความแออัดในโรงพยาบาล อีกทั้งยังเป็นการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพื่อให้ได้รับการรักษาได้ทันท่วงที และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมของผู้ป่วยและครอบครัว

ศ.นพ.จรัญ มหทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกระโหลกศรีษะ กล่าวว่า ทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากสถิติที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด และมีฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการตรวจรักษาและรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษายังสถานพยาบาล ที่มีความพร้อม นอกจากนี้ยังพบปัญหาของระบบการส่งต่อผู้ป่วยตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้ผู้ป่วยบางรายเกิดความล่าช้าในการที่จะได้รับการรักษาตามช่วงวัยและการดำเนินของโรค

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จึงได้มีแนวคิดใหม่ เพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในถิ่นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการบริการตรวจรักษาให้มากขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการคลินิกเคลื่อนที่เต็มรูปแบบชื่อว่า ‘โครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ’ ต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี

ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกสำหรับภาคเหนือ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือนำพาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเข้าสู่การดูแลรักษาที่มีคุณภาพโดยไม่เน้นปริมาณผู้ป่วย เป็นการนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกันตรวจวินิจฉัย และวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยในแต่ละราย และไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดในเขตสุขภาพภาคเหนือ และจังหวัดใกล้เคียงด้วย

ทางบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการ จึงได้เข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการใบหน้าและกะโหลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เนื่องจากกัลฟ์ต้องการให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สังคม และการฝึกอาชีพ จนสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้ ซึ่งถือเป็นพันธกิจของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020406

ขอบคุณ… https://www.thebangkokinsight.com/255852/


ย้อนกลับ