มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กศน. จับมือ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม ร่วมพัฒนาการศึกษาให้บุคคลออทิสติก

กศน. จับมือ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม ร่วมพัฒนาการศึกษาให้บุคคลออทิสติก

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนารูปแบบการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย(กศน.)และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ จะทำโดยการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านโดยมีภารกิจความร่วมมือ 7 ข้อดังนี้ 1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับคนพิการ 2. แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อร่วมกันดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน 3. สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันเพื่อพัฒนาคนพิการ 4. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ผู้บริหาร ครูผู้สอน คนพิการ และครูฝึกอาชีพ) 5. พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ บริการ สวัสดิการและประโยชน์จากสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนความช่วยเหลืออื่นๆ ด้านการศึกษา และ 7. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน

“ที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนารูปแบบการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลออทิสติกนี้ เราได้ทำงานร่วมกับ กศน. และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม ซึ่งได้ทำงานร่วมกันมาในระดับหนึ่งแล้ว โดยเริ่มจากที่ตลิ่งชัน และผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างสมบูรณ์ สำหรับในตอนนี้ เพื่อที่จะให้โครงการมีความครอบคลุมมากขึ้น จึงได้มีการขยายตัวโครงการไปทั่วประเทศ ซึ่งในบันทึกข้อตกลงนี้ จะมีการใช้นวัตกรรมของความเป็น กศน. โดยร่วมกับทางสมาคมฯ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนในมิติที่จะช่วยพัฒนารูปแบบการศึกษาให้ถูกต้อง รวมไปถึงผู้ปกครองเองก็จะได้รับการสอนและทำความเข้าใจในการสร้างความอบอุ่นให้ครอบครัว และสายใยในครอบครัวให้เกิดขึ้น ” นางกนกวรรณกล่าว

นางกนกวรรณ กล่าวต่อว่า โดยการขับเคลื่อนของ กศน. และสมาคมฯ รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่จะมีส่วนรวมในการสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่จะพัฒนาร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบัน จำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการมีประมาณ 2 ล้านคน และไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการอีกเกือบหนึ่งล้านคน ดังนั้นบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะ กศน. และ ศธ. มีครูและบุคลากรอยู่ทุกที่ของประเทศไทย ซึ่งเมื่อครูและบุคลากรของเราได้รับการพัฒนาร่วมกับทางสมาคมฯแล้ว จะเกิดเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการให้ความรู้ต่อยอดไปจนถึงผู้ปกครอง ซึ่งจะเป็นมิติของการลดความเหลื่อมล้ำที่แท้จริง ตามนโยบายของรัฐบาล

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022014&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2504303


ย้อนกลับ