มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กศน กับการส่งเสริมสมรรถนะเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

#กศน&ออทิสติกไทย #กศน กับการส่งเสริมสมรรถนะเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

วันนี้10.00น.นัดประชุมOnline ทีมการศึกษามูลนิธิออทิสติกไทย ทีมสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และทีม กศน หารือการทำงานร่วมมือกับ กศน. ตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้ เมื่อปลายปี 2563 แต่เนื่องจากปัจจัยจาก Covid และการจัดการของระบบงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เริ่มโครงการไม่ได้

ในวิกฤตย่อมมีโอกาส วันนี้จึงนัดทีมงาน”ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการจัดการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ”ในพื้นที่ทดลองนวัตกรรม 14 แห่ง โดยใช้ฐานการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ หรือ

Competency Based Curriculum (CBC) การพัฒนาสมรรถะบนฐานความสามารถสำหรับเด็กพิเศษ ในระบบการศึกษานอกโรงเรียนในชุมชน ที่ใช้กระบวนการของSpecial Education Processในการจัดการเรียนรู้

หากได้ข้อสรุป คาดว่า ต้น มิถุนายน 2564 คงเริ่มดำเนินการกับกลุ่มทดลอง 70 คนใน 14 แห่ง โดยดำเนินการควบคู่กับ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ในเครือข่าย มูลนิธิออทิสติกไทย และใช้ระบบการสนอนแลบผสมผสาน Multi-Hybrid(Online Offline Onsite)

ชูศักดิ์ จันทยานนท์

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022534&currentpage=1

ขอบคุณ: https://bit.ly/3xWUT8V 


ย้อนกลับ