มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

#กศน#ฐานสมรรถนะ

#Competency Based Activity For ASD

มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ด้วยกระบวน Gruop Shareing แบ่งทีมงาน 10ทีม ตาม สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่เรียนรู้”การศึกษานอกระบบ” โดยนำเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร ของสำนักงาน กศน. และหลักสูตร”สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิออทิสติกไทย 2563 “ปรับให้สอดคล้องกับสมรรถนะ ทั้ง 10 ด้าน รวมถึงการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมทักษะและสมรรถนะที่เป็นรูปธรรม นำไปปฎิบัติจริง ในกลุ่มการเรียนรู้ โดยมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลกำกับ มีการกำหนดวิธีการเรียนรู้ ตามทฤษฎีใหม่ เช่น Board Game Codeing ผสมผสานกับ เทคนิคด้านการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก เล่นVisual Support Peg TEACCH และ Task Analysis รวมถึงกระบวนการติดตาม การใช้เครื่องมือวิธีการประเมิน การใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเทคโนโลยีการเรียนรู้ใหม่ ไม่เน้นงานเอกสาร จัดทีมนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม

ได้ร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน True VROOM ฟังConcept Framework การนำเสนอข้อมูลและแนวคิด การจัดแผนดลการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ร่วมถึงการนำเสนอจาก Case Study. มีคลิปวิดิทัศน์สาธิตและอธิบายประกอบ รู้สึกชื่นชมทีมงานบุคลากรมูลนิธิออทิสติกไทยที่ดูแลงานด้าน”Learning Center”ของมูลนิธิทุกคน ที่ร่วมคิด ร่วมเดินเพื่อขับเคลื่อน”การศึกษานอกระบบวิถีใหม่สำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และทุกคนพร้อมขยายผลกับอีก 14 Learning Center ที่ร่วมดำเนินงาน

ชูศักดิ์ จันทยานนท์ 15มิ.ย.2564

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022670&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3wwAkPs


ย้อนกลับ