มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กระทรวงแรงงาน เผย ผลการดำเนินงาน 9 เดือนช่วยคนพิการฯ

I7กระทรวงแรงงาน เผย  ผลการดำเนินงาน 9 เดือนช่วยคนพิการ มีการมีรายได้กว่า 900 ล้านบาทต่อปี

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีคนพิการทั่วประเทศ 1,568,847 คน เป็นคนพิการที่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 748,941 คน และสามารถทำงานได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 397,800 คน (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ 3 มิ.ย.59) จากสถิติดังกล่าวทำให้รัฐมีมาตรการในการปรับแก้ไขกฎหมายและระเบียบให้มีความสอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งนอกจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำในลักษณะ 3S (Skill, Social, Security) แล้ว ยังประสานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานของคนพิการ ทั้งการเข้าทำงานในสถานประกอบการ (มาตรา 33) และหากไม่สามารถทำงานในสถานประกอบการได้ ก็ดำเนินการอื่นทดแทน เพื่อให้คนพิการมีอาชีพและมีรายได้ โดยใช้กลไก “ประชารัฐ”

นายธีรพล กล่าวอีกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมการจัดหางานดำเนินการรับลงทะเบียนสมัครงานสำหรับคนพิการที่สนใจทำงาน ติดต่อประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง และจัดส่งคนพิการที่ลงทะเบียนสมัครงานไปพบนายจ้างเพื่อพิจารณาบรรจุงาน จัดงานนัดพบแรงงานคนพิการพร้อม ๆ กับจัดประกวดแข่งขันนายจ้าง/สถานประกอบการดีเด่น ที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการด้วย ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 9 เดือน (ต.ค.58 – มิ.ย.59) มีคนพิการขึ้นทะเบียนหางานกับกรมการจัดหางาน จำนวน 3,253 คน ได้รับการบรรจุงานแล้ว 1,695 คน เมื่อคิดโดยรวมแล้วก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 17,024,000 บาท/เดือน หรือ 204,288,000 บาท/ปี และสำหรับผู้ที่ไม่พร้อมทำงานในสถานประกอบการ นายจ้างให้สิทธิคนพิการสร้างงาน สร้างอาชีพให้อีกจำนวน 6,303 คน ก่อให้เกิดรายได้ 690,178,500 บาท/ปี รวมทั้ง 2 กลุ่ม คนพิการมีงาน มีอาชีพ จำนวน 7,998 คน ก่อให้เกิดรายได้รวม 911,490,500 บาท/ปี ทั้งนี้ นายจ้างหรือคนพิการสามารถติดต่อเพื่อการจ้างงานได้ที่สายด่วน 1694

ขอบคุณhttps://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=715757


ย้อนกลับ