มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กรม พก.เปิดอบรม อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที่ 1 หนุนเครือข่ายด้านคนพิการ เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทั่วถึง

29 มี.ค. 64 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ยกระดับองค์ความรู้ในการทำงานด้านคนพิการให้กับ อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ตามแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นวิทยากรกระบวนการในการให้บริการสำหรับคนพิการในชุมชน ซึ่งเป็นกลไกเครือข่ายด้านคนพิการในการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ตลอดทั้งวันมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของ อพม. ภารกิจกระทรวง พม. ความรู้เรื่องคนพิการ ความพิการ และการช่วยเหลือ ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในภาคบ่ายเป็นการฝึกภาคปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือคนพิการประเภทต่างๆ โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อพม.ในพื้นที่ กทม. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022407&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.matichon.co.th/publicize/news_2647674


ย้อนกลับ