มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กรมบัญชีกลางแจ้งการโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ-พิการ-เงินอุดหนุนบุตร หลังติดวันหยุดสงกรานต์


กรมบัญชีกลางแจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ, เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเงินค่าป่วยการ อสม. และ อสส. เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปกติจ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

เงินค่าป่วยการ อสม. อสส. ปกติจ่ายภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

**แต่เนื่องจากวันที่ 10 เม.ย. 64 และวันที่ 15 เม.ย. 64 ตรงกับวันหยุดสงกรานต์ จึงจ่ายวันที่ 9 เม.ย. 64

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022424&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.sanook.com/money/826988/


ย้อนกลับ