มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

‘กมธ.พัฒนาสังคมวุฒิฯ’ ชงช่วยคนพิการช่วงโควิด

“กมธ.พัฒนาสังคมวุฒิฯ” ชง 3 ข้อ ช่วยเหลือคนพิการช่วงโควิด -19 เน้นเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เปิดเผย ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กมธ. การพัฒนาสังคมฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือคนพิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยนายมณเทียร บุญตัน ส.ว. ในฐานะประธานคณะ อนุกมธ. กิจการคนพิการ ได้นำเสนอ แนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือคนพิการ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ข้อสรุปจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการของ 4 มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือคนพิการ

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่สามารถช่วยเหลือคนพิการได้ตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมีมติไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.63 พร้อมทั้งขอให้เร่งรัดการเห็นชอบกลไกการนำเงินช่วยเหลือให้ลงไปถึงคนพิการรวมทั้งเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการกู้ยืนเงิน (กู้ฉุกเฉิน) เพื่อให้คนพิการสามารถกู้เงินตามมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า 2.การติดตามความคืบหน้าการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท โดยมติคณะรัฐมนตรี ( ครม.) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 63 ได้เห็นชอบการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มเติม จึงมีผล ทำให้คนพิการที่มีบัตรคนพิการที่จะได้รับเบี้ยพิการได้รับความช่วยเหลือจาก ภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว 3. ข้อเสนอแนะต่อการช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

โดยขอให้ธนาคารทุกแห่งมีหนังสือสั่งการไปยังสาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชี สำหรับคนพิการรวมถึงคนพิการที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คนพิการได้รับความช่วยเหลือจาก ภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว

“กมธ. การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา เห็นควรเร่งรัดให้มีการกำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการให้ครอบคลุมมากที่สุด รวมถึงการสร้างหลักประกันให้คนพิการสามารถข้าถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆได้โดยสะดวกโดยยืดหลักให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า” นายวัลลภ กล่าว.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021019

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/politics/773733


ย้อนกลับ