มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กทม.ลั่นพร้อมสร้างมหานครแห่งโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกมิติ

กทม.ลั่นพร้อมสร้างมหานครแห่งโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกมิติ

วันนี้ (17 ธันวาคม 2563) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติ “วันคนพิการสากลกรุงเทพมหานคร” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ “คนพิการตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2563 ซึ่งคัดเลือกจาก 50 เขต รวมจำนวน 50 คน ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

นายสกลธี กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ และสร้างการยอมรับคนพิการในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้มาพบปะสังสรรค์ แลกประสบการณ์ซึ่งกันและกัน กทม. มีนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอันเป็นสาธารณะอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของ กทม. การสร้างเสริมศักยภาพของคนพิการ การเปิดโอกาสและสนับสนุนคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตด้วยการพึ่งตนเองมากที่สุด

“นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรด้านคนพิการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ กทม.จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติต่อไป โดยจะให้การสนับสนุนเวทีในการแสดงความสามารถต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถ ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยโรงเรียนฝึกอาชีพ เพิ่มการจ้างงานผู้พิการทั้ง 50 สำนักงานเขต ส่งเสริมการศึกษาโดยจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กพิเศษที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัด กทม.รวมถึงดำเนินการปรับปรุงด้านกายภาพของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้คนปกติตลอดจนคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.” รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021978&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2489374


ย้อนกลับ