มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กทม.คลอดร่างแผนคนพิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตรอบด้าน

กทม.ยกร่างแผนคนพิการเสร็จแล้วเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตให้รอบด้านทั้งกายภาพ-สิ่งแวดล้อม การจ้างงานส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม การศึกษา ตลอดจนด้านการแพทย์

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า กทม.ได้ยกร่างแผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้คนพิการได้รับความคุ้มครองสิทธิเสมอภาคกับคนทั่วไป ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสถานที่ต่างๆ และในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) เช่น การติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการ ห้องน้ำสำหรับคนพิการ ทางลาดทางเท้า และติดตั้งสัญญาณไฟคนข้ามถนนสำหรับคนพิการ ฯลฯ
  2. ด้านการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน โดยจ้างคนพิการเป็นอาสาสมัครในสำนักงานเขต 50 เขตๆ ละ 1 คน โดยในปีงบประมาณ 2552 ปัจจุบันมีจำนวน 49 คน เป็นชาย 27 คน หญิง 22 คน และดำเนินการร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการจัดอบรมด้านอาชีพแก่บุคคลออทิซึม และเด็กพิการทางสติปัญญา
  3. ด้านสวัสดิการสังคม โดยดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพคนพิการเพิ่มเติม จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการกีฬาของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550-2554 กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การกีฬา เพื่อสุขภาพสำหรับคนพิการ และจัดทำโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน (คนพิการ) และส่งนักกีฬาคนพิการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย และต่างประเทศ
  4. ด้านการศึกษา จัดตั้งโรงเรียนร่วม จำนวน 74 โรงเรียน และในปีการศึกษา 2553 จะเปิดให้ครบ 100 โรงเรียน จัดอบรมครูในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเด็กที่เรียนร่วมเฉพาะทางอย่างต่อ เนื่องทุกปี เช่น โครงการส่งครูเรียนต่อด้านการศึกษาพิเศษ โครงการส่งครูแนะแนวเข้ารับอบรมวิธีคัดกรองเด็ก ฯลฯ
  5. ด้านการแพทย์ ปรับปรุงด้านกายภาพโรงพยาบาลในสังกัด กทม.ทุกแห่ง เช่น ห้องน้ำ ลิฟต์มีเสียงบอกชั้นและอักษรเบรลล์ ทางลาดและราวจับ ที่จอดรถ และในส่วนอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการที่มารับบริการในโรงพยาบาล เช่น จัดทำสลากซองยาอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา พร้อมจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษ (Special Child Center) ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อให้การบำบัดรักษาและพัฒนาการด้านสุขภาพ จิตใจ และสังคม แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2555

นอกจากนี้ กทม.ยังจะเป็นแกนนำในการประสานงานช่วยเหลือคนพิการด้วยการสร้างเครือข่าย เช่น รวมกลุ่มผู้มีจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงให้ผู้พิการ เป็นต้น


ย้อนกลับ