มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

E-book คู่มือการใช้สิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัยฯ

E-book คู่มือการใช้สิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้คนไทยทุกคน ทุกสิทธิ
คลิกเลย! : https://media.nhso.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/159_NHSO_Health_Promotion_Guidebook/NHSO_Health_Promotion_Guidebook/?fbclid=IwAR1TruXL9Ird3frMZgB9XEgEmuB2BouZamx04C4Q_ETgSTNwSDi7oxVEPks#page=1

ที่มา :สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


ย้อนกลับ